Lahiri Mahasaya

Lahiri Mahasaya

Mahavatar Babaji

Mahavatar Babaji

Jesus Christ

Jesus Christ

Bhagavan Krishna

Bhagavan Krishna

Parmahansa Yogananda

Yogananda

Sri Yukteswar

Sri Yukteswar

 

SRF Gurus