Lahiri Mahasaya
Lahiri Mahasaya
Mahavatar Babaji
Mahavatar Babaji
Jesus Christ
  Jesus Christ  
Krishna
    Sri Krishna   
Parmahansa Yogananda
Sri Yogananda
Sri Yukteswar
Sri Yukteswar

 

SRF Gurus